Skip to content

Privacyverklaring

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in dit privacybeleid. Met betrekking tot de gebruikte termen verwijzen we naar de definities in art. 4 van de General Data Protection Regulation (GDPR). Status: februari 2021.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder

Gasthof Zum Burghof
Diemelseestrasse 1
34431 Padberg (Marsberg)
0049 2991 9599944
Verantwoordelijke: Henk Nijland
E-mailadres: zumburghofpadberg@gmail.com

Meer informatie vindt u in het impressum van onze website.

Functionaris gegevensbescherming
We hebben minder werknemers die persoonsgegevens verwerken dan vereist voor de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming volgens § 38 BDSG-Neu.

Welke gegevens verwerken we?
De categorieën van verwerkte gegevens omvatten Inventarisgegevens, contactgegevens en inhoudelijke gegevens die u ons verstrekt via een contactformulier of e-mail, evenals gebruiks- en communicatiegegevens. Dit omvat uw geanonimiseerde IP-adres en gegevens over de software en hardware die u gebruikt.

In principe verwerken wij geen speciale gegevenscategorieën – tenzij u ons deze gegevens verstrekt via het contactformulier.

Wij verwerken de gegevens van bezoekers en gebruikers van onze website en de gegevens van klanten, geïnteresseerden en leveranciers.

We verwerken de verzamelde gegevens om ons online aanbod, de functies en inhoud ervan te leveren, om contractuele diensten te leveren en om te reageren op contactaanvragen en te communiceren met onze klanten.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens kunnen automatisch worden verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking
In overeenstemming met art. 13 GDPR informeren wij u hier over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6 para. 1 lit. a, de rechtsgrondslag voor het verwerken voor het vervullen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen, evenals het beantwoorden van vragen is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, de rechtsgrondslag voor het verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR, en de rechtsgrondslag voor het verwerken om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 para. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag. Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 para. 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Kijk regelmatig op deze website voor de inhoud van ons privacybeleid. Zodra de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maakt, zullen wij ons privacybeleid aanpassen. Als wijzigingen uw medewerking vereisen (bijv. toestemming), zullen wij u hierover individueel informeren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres als u verdere vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wij verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als wij daartoe wettelijk zijn gemachtigd. Dit betekent in het bijzonder wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het leveren van onze contractuele diensten (bijv. het verwerken van bestellingen) en online diensten, of wettelijk verplicht is, wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven, evenals op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van onze online diensten).

We willen erop wijzen dat de rechtsgrondslag voor de toestemmingen Art. 6 para. 1 lit. a. en Art. 7 GDPR is, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor het vervullen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen Art. 6 para. 1 lit. b. is. GDPR, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen Art. 6 para. 1 lit. c. GDPR, en de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de bescherming van onze legitieme belangen Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR is.

Beveiligingsmaatregelen
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met art. 32 GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van variërende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico; de maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Verder hebben we procedures ingesteld die de uitoefening van de rechten van de betrokkene, het wissen van gegevens en het reageren op bedreigingen van gegevens garanderen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 GDPR). De beveiligingsmaatregelen omvatten met name de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

Samenwerking met verwerkers en derden
Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. als de doorgifte van gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b GDPR), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we derden opdracht geven voor de verwerking van gegevens op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, gebeurt dit op basis van Art. 28 GDPR.

Overdracht naar derde landen
Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele autorisaties verwerken we de gegevens alleen in een derde land of laten we deze verwerken als aan de speciale vereisten van Art. 44 et seq. GDPR zijn voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de EU (bijv. voor de VS via het “Privacy Shield”) of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaard contractuele clausules”).

Rechten van de betrokkenen
U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met Art. 15 GDPR.

U hebt dienovereenkomstig Art. 16 GDPR heeft u het recht om aanvulling van uw gegevens of rectificatie van onjuiste gegevens over u te verzoeken.

In overeenstemming met Art. 17 GDPR heeft u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met Art. 18 GDPR.

U heeft het recht om te verzoeken om de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in overeenstemming met Art. 20 GDPR en om te verzoeken om deze over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 GDPR.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de Lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel overeenkomstig Art. 78 GDPR.

Recht op annulering
U heeft het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 (3) GDPR met werking voor de toekomst.

Recht op bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 GDPR. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden.

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Het intrekken van de toestemming door de gebruiker is mogelijk door het terugsturen van de e-mail met de onderwerpnotitie ‘Bezwaar’.

Alle persoonlijke gegevens die in de loop van het contact met ons zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

Verwijdering van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met art. 17 en 18 GDPR. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden afgeschermd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten worden gegevens in het bijzonder 6 jaar bewaard in overeenstemming met artikel 257 (1) HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en 10 jaar in overeenstemming met artikel 147 (1) AO (boeken, verslagen, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belasting, enz.).

Recht op wissen – verplichting tot wissen
U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is: (1) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. (2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking. (3) Je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) GDPR. (4) De persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt. (5) Het wissen van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. (6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, GDPR.

Informatie aan derden
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en op grond van art. 17 (1) GDPR verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht dat deze verwerkingsverantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens wissen.

Uitzonderingen
Het recht op wissen bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is (1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (2) voor het nakomen van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen of voor de vervulling van een taak die wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; (3) de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of (4) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat (1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR of op een contract overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en (2) de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Recht op informatie
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, hiervan op de hoogte te stellen.

U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

Recht op rectificatie
U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

Contact opnemen
Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om de contactaanvraag en de afhandeling daarvan te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b) GDPR.

Gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare organisatie voor vragen.

We verwijderen de aanvragen als ze niet langer nodig zijn. Bij persoonlijke gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. We herzien de noodzaak elke twee jaar; we slaan vragen van klanten met een klantenaccount permanent op en verwijzen naar de gegevens van het klantenaccount voor verwijdering. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen, vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde van de handelsrechtelijke (6 jaar) en fiscale (10 jaar) bewaarplicht).

Cookies & bereikmeting
Cookies zijn stukjes informatie die door onze webserver of webservers van derden worden overgebracht naar de webbrowser van de gebruiker en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.

We gebruiken “sessiecookies”, die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze onlineaanwezigheid (bijv. om het opslaan van uw aanmeldstatus of de winkelwagenfunctie en daarmee het gebruik van ons onlineaanbod mogelijk te maken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de opslagperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van onze website en bijvoorbeeld uitlogt of de browser sluit.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative en aanvullend via de Amerikaanse website of de Europese website.

Integratie van diensten en inhoud van derden
Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) gebruiken we content of serviceaanbiedingen van derde aanbieders binnen ons online aanbod. GDPR) inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”) te integreren. Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “webbakens”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, maar ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

De volgende presentatie geeft een overzicht van aanbieders van derden en hun inhoud, samen met links naar hun verklaringen over gegevensbescherming, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, opties voor bezwaar (de zogenaamde opt-out):

jQuery
Externe code van het JavaScript-raamwerk “jQuery”, geleverd door de externe aanbieder jQuery Foundation.